Reference

Paní Mgr. Marika Kropíková pracuje od roku 2010 jako lektor NIDV. Přednáší témata vztahující se k prevenci sociálně patologických jevů, zabývá se prací se znevýhodněnými žáky, drogovou problematikou dětí a mládeže a celkově prací se třídou a žákem. Její programy jsou akreditovány MŠMT a jsou určeny všem pedagogickým pracovníkům. Účastníci seminářů hodnotí výkon lektorky jako vynikající, především propojení s praxí, její odbornost a fundovanost. Na modelových situacích uvádí příklady práce se třídou a problémovými žáky. Umožňuje účastníkům vyjádřit své názory, které přispívají k pochopení dané problematiky. Zkušenosti a osobní přístup, otevřenost a vysokou profesionální úroveň je vždy zárukou kvalitního vzdělávacího programu.

Mgr. Eva Kopúnová
Metodik pro vzdělávání

Národní institut pro další vzdělávání


S paní Mgr. Marikou  Kropíkovou jsem absolvovala jako metodik prevence program „Semafor“. Během tří čtyřhodinových setkání lektorka rozvíjela s žáky nácvik sociálních dovedností. Společně s nimi rozebírala jejich problémy a učila je, jak problémy co nejlépe řešit. Hlavně jaká řešení jsou správná a vedou k dobrým cílům. Mohu zodpovědně říci, že její přístup je velmi kvalitní a vysoce odborný. Přesto se umí velice dobře vcítit do myšlení a jednání žáků. Velmi dobře také pozná mentalitu dané třídy a umí se jí přizpůsobit tak, aby děti samy měly zájem spolupracovat. I od žáků jsem zpětnou vazbou zjistila, že je paní lektorka zaujala a hodiny s ní byly pro žáky přínosem.

Alena Popelová
metodik prevence při ZŠ a MŠ
České Velenice


Paní Marika Kropíková vedla na naší škole dva semináře pro pedagogické pracovníky v rámci projektu Elio pro školy, cílem tohoto projektu je vytvoření programu v oblasti preventivního a psychologického působení na škole, zaručující systémový přístup, vytrvalost a důslednost. Semináře byly zaměřeny na oblast týkající se šikany, školního řádu (práva a povinnosti žáků a zákonných zástupců), jednání s rodiči, smlouvy se žáky, rodiči,… Semináře byly přínosné, praktické, se spoustou rad a nápadů, jak řešit problémové situace. Nejvíce učitelé ocenili propojenost s praxí. Paní Kropíková flexibilně reagovala na situace, které učitelé zažili nebo by mohli zažít, takže při dotazování učitelů byly všechny otázky fundovaně zodpovězeny. U paní Mariky Kropíkové vysoce hodnotím také osobní přístup a způsob předávání informací, tedy celkovou profesionální úroveň.

Mgr. Zdeňka Blišťanová
Ředitelka školy
Česká Ves


Ve dnech 9.–15. 5. 2012 probíhal na  naší škole projektový týden. Žáci třetích ročníků se zabývali tématem „Člověk v demokratické společnosti“. Součástí programu byl zážitkový seminář (věnovaný především otázkám extremismu a radikalismu) vedený paní Mgr. Marikou Kropíkovou. Žáci tento seminář hodnotili velmi kladně. Zaujalo je nejen téma, ale i způsob, jakým s nimi paní lektorka pracovala. Oceňovali její přátelský přístup, schopnost vytvořit příjemnou pracovní atmosféru, ve které nenásilně předávala zajímavé a důležité informace. Žáci by uvítali další možnost účastnit se podobných aktivit vedených touto lektorkou.

PhDr. Iva Petrová a PhDr. MgA. Jindřiška Bumerlová
(vyučující společenskovědních předmětů na VOŠ a SZeŠ, Tábor)

detail