Lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků

Všechny nabízené programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditované u MŠMT.

Instituce: Mgr. Marika Kropíková, sídlem Sezimovská 531, 391 56 Tábor, Č.J.: MSMT – 8435/2015

 

Nabídka akreditovaných programů s krátkou anotací:

Pravidla hodnocení a jejich zavedení do praxe

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. Seminář je určen všem pedagogům , kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka – žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký je on (i jeho žáci) zvyklý. Cílem interaktivního semináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, které vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.

Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovedností žáka

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. Seminář je určen všem pedagogům , kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka – žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký je on (i jeho žáci) zvyklý. Cílem interaktivního semináře je pomoci učitelům při zavádění sebehodnocení žáků do školní praxe a efektivní využití  sebehodnocení v edukačním procesu.

Klíčové kompetence v edukačním procesu

Klíčové kompetence představují obecné dovednosti, které jsou pro žáka důležité v řadě studijních, pracovních a životních situacích. Jsou jedním z hlavních cílů při vzdělávání žáků. Jakým způsobem pracovat s klíčovými kompetencemi, jak je hodnotit a jaký je jejich vztah směrem k RVP je obsahem semináře.

Metody a formy pedagogické práce

Obsahem semináře je téma edukační prostředky a jejich využití při plnění edukačních cílů se zaměřením na jednotlivé metody, které vedou k efektivnímu vyučování. V průběhu semináře jsou zmiňovány a definovány jednotlivé metody se specifikem pro žáky se SVP. Nedílnou součástí je konkrétní práce účastníků kurzu nad jednotlivými metodami a možnosti jejich využití.

Agrese a agresivita u dětí předškolního věku

Seminář je zaměřen na problematiku vzrůstající agresivity u dětí předškolního věku a její důsledky pro další vývoj chování ve škole. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací s ohledem na věk dětí a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování. Obsahem semináře je základní terminologie, agresivita a trest, způsoby a formy trestání dětí předškolního věku, pravidla při používání trestů, alternativní možnosti řešení agrese vzhledem k věku dítěte a metodické vedení výchovných postupů rodičů. Příklady a řešení konkrétních modelových situací je možné využít v pedagogické praxi.

Jak zvládat agresi dětí ve školním prostředí

Seminář odpovídá na otázky pedagogů spojené se vzrůstajícím počtem případů agresivity u dětí a mládeže a důsledky pro jejich další vývoj. Definuje příčiny agresivního chování z hlediska vlivů dědičnosti, rodinného prostředí a společnosti. Přiměřené chování učitele při řešení těchto situací může vést ke zmírnění vyhrocených situací. Práce pedagogů tak obsahuje i základní dovednosti při řešení konfliktních situací a předpokládá znalosti forem agrese, podnětů a spouštěčů agresivního chování. Obsahem semináře je základní terminologie, agresivita a trest, způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestů, alternativní možnosti řešení agrese. Rozbor konkrétních modelových situací v pedagogické praxi.

Novodobý fenomén – agrese na základní škole

Obsahem semináře je seznámení účastníků se základními pojmy v této oblasti, s variantami agresivního chování u dětí a mládeže a jejich příčinami ( vliv dědičnosti, prostředí rodinného a společenského, apod. ). Dalším cílem je upozornit na spouštěče agresivního chování, kdy i učitel může být zdrojem agresivity. Dalším cílem je naučit účastníky rozlišovat druhy agresí, adekvátně se chovat v situacích, kdy řeší agresivní chování dítěte či mladistvého. Nedílnou součástí semináře je i řešení otázky agresivity a trestu – způsoby a formy trestání, pravidla při používání trestu. Alternativní možnosti řešení agresivního chování – např. práce s tělem u agresivního jedince.

Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině vidět

Obsahem semináře je teoreticky vymezit pojmy šikana, teasing, apod. a seznámit účastníky se stadii šikany, naučit je jednotlivá stadia rozpoznat. Dalším cílem je seznámit s projevy šikanujícího chování – typy obětí, typy agresorů, s varovnými signály šikany. Dominantním cílem by mělo být naučit účastníky strategii vyšetřování šikany ( vyvarování se základních chyb ) a dále naučit jednotlivým metodám řešení šikany – metoda usmíření a metoda vnějšího nátlaku. Jedním z cílů je i naučit základní práci se skupinou s projevy šikany – možnosti využití psychoterapeuticých her.

Kyberšikana – zraňování, které není vidět

Seminář odpovídá na otázky pedagogů a rodičů spojené s masovým nárůstem počítačového násilí a zneužíváním internetu za účelem poškození druhých. Vysvětluje rozdíly mezi kyberšikanou a klasickou šikanou včetně jejich definic, vymezuje vztažné pojmy kybergrooming, kyberstalking a obsahuje důležité informace z oblasti prevence, diagnostiky a samotného řešení zmíněných problémů. Seminář je doprovázen praktickými ukázkami a příklady, včetně modelových situací, které si mohou jak učitelé, tak rodiče vyzkoušet.

Kázeň ve škole a školním prostředí

Vzdělávací program je zaměřen na kázně ve školní třídě a její vliv na možnost úspěšného vzdělávání žáka. Obsah interaktivního semináře odpovídá na otázku, co to je kázeň, co to je nekázeň.  Zaměřuje se na specifika kázně ve společnosti a specifika kázně ve školním prostředí, kde je dán důraz na kázeň jako ochranu dítěte ve škole. Seminář rozebírá příčiny a projevy nekázně v současné škole, diagnostiku nekázně,  a podrobně se zabývá kázní z pohledu psychologie. Učitelé si osvojí základy tvorby školního řádu a práci se školním řádem, který není kusem papíru, ale základem školní kázně. Získají informace o dosažitelnosti školní kázně a osvojí si metody  a  techniky  využitelné na podporu školní kázně. Součástí semináře jsou modelové situace porušování školní kázně, jak je řešit, jak trestat, jak vymáhat kázeň. Zde lektor využívá aktivizující metody diskuze a řešení problémů z praxe.

Sociálně patologické jevy ve školní třídě

Sociálně patologické jevy jako fenomén základní nemožnosti zdárně vést výchovně vzdělávací proces. Témata programu jsou vysvětlena teoreticky, diagnostika jednotlivých sociálně patologických jevů, práce se třídou a jedincem při výskytu konkrétního sociálně patologického jevu, prevence vzniku sociálně patologických jevů:

  1. Závislostní chování
  2. Extremismus a radikalismus
  3. Spektrum poruch příjmu potravy
  4. Negativní působení sekt
  5. Sexuální rizikové chování

Rizikové chování dětí a mládeže

Obsahem semináře cílem je seznámení účastníků s pojmem rezilience a s ním související prevencí, která je nedílnou součástí práce školy. Dále je podrobně rozebrán syndrom CAN jako soubor nenáhodných, vědomých či nevědomých aktivit či neaktivit (nezabránění) rodiče či jiné osoby vůči dítěti, které jsou v dané společnosti nepřijatelné nebo odmítané a které vedou k poškození psychického či fyzického zdraví dítěte a narušují jeho optimální vývoj nebo společenský stav.

Návyková rizika a jejich prevence

Vzdělávací program seznámí učitele s problematikou poruch chování různé etiologie a různých symptomů. Do této kategorie spadají např. tzv. virtuální drogy, patologické hráčství, další formy novodobých závislostí (workoholismus, oniomanie atd.), ale také poruchy příjmu potravy či záměrné sebepoškozování.

První část kurzu se bude zabývat teoretickými základy zmíněných poruch chování, dále budou účastníci seznámeni s možnými příčinami a mechanismy vzniku poruch chování na základě bio-psycho- sociálního modelu (osobnostní předpoklady, vnější vlivy - rodinné prostředí, vliv výchovy a médií, vrstevnické vlivy, subkultury atd.). Zmíněny budou také právní souvislosti této problematiky a v neposlední řadě způsoby a principy terapie výše uvedených poruch chování.

Látkové závislosti a jejich prevence

Vzdělávací program seznámí učitele se situací v oblasti látkových závislostí. Program je rozdělen do třech obsahových bloků. První představí jednotlivé psychoaktivní látky a různé projevy závislosti na jednotlivých látkách. V druhé části budou učitelé seznámeni s platnou legislativou v oblasti drogové problematiky, s metodickými pokyny MŠMT ČR atd., na modelových případech bude znázorněno, jak řešit konkrétní situace a případy zneužívání návykových látek žáky a studenty. Poslední blok seznámí učitele s možnostmi prevence a terapie a s typy služeb a konkrétními zařízeními pro osoby ohrožené drogami a drogovou závislostí.

Týrané a zanedbávané dítě ve škole

Domácí násilí patří mezi nejhůře odhalitelné sociálně patologické jevy v rodině. Je to ale zároveň násilí, která zanechává na dítěti největší škody. Mnohdy jedinou pomocí pro dítě, které žije v násilnické rodině je pedagog. Seminář je proto zaměřen na symptomy, etiologii a dopady domácího násilí na dítě tak, aby pedagog byl schopen rozpoznat tento sociálně patologický jev. Zároveň je součástí semináře metodika intervence pedagoga.

Dítě a mladiství v sektě

Současné sekty působicí na území České republiky jsou lákavé pro mládež hlavně z důvodu jejich neukotvení, jejich neuspokojení potřeb a nedostatku jasných pravidel. Děti, které jsou nedoceněné v rodině, velmi často tíhnou k sektám, kde se jim dostane uznání. Pedagogové se v kurzu naučí odhalovat nebezpečí, které sekty pro dítě znamenají, jak takové dítě, které tíhne k sektě vypadá, jak s ním dále pracovat. Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s alternativními škodlivými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní techniky.

Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá typologií jednotlivých sekt působících na území ČR. V druhé části výcviku jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou. Lektor vyzdvihuje způsob řešení vzniklého problému u nezletilého a mladistvého.

Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže

Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s alternativními škodlivými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní techniky. Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá typologií agresorů, provázaností diváckého násilí s extremistickou scénou, dopadem na třídu a školu. V druhé části výcviku jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou. Lektor vyzdvihuje způsob řešení vzniklého problému u nezletilého a mladistvého spolu s poukázáním na právní rámec ČR.

Extremistické a xenofobní chování žáků a mládeže

Extremistické, rasistické a xenofobní chování mládeže je v současné době velkou hrozbou pro demokratické uspořádání státu. Pedagogové jsou velmi často bezmocní při diagnostikování, terapii a prevenci. Seminář je zaměřen na poznání a vyhledávání dětí s extremistickými názory, na následnou práci se stoupenci a hlavně na preventivní techniky.

Seminář je rozdělen do několika částí. V teoretické části se lektor zabývá příčinami vzniku, symptomy a následnou intervencí extremistického, rasistického a xenofobního chování. V druhé části výcviku jsou pedagogové proškoleni v metodách a technikách prevence potřebných k práci s jedincem a skupinou ohroženou vznikem sociálně patologického chování se znaky extremismu.

Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a zvládání těchto poruch

Seminář objasňuje příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity u dětí v předškolním zařízení. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při řízených činnostech, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech. Obsahem semináře je základní terminologie, vývojová diagnostika, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce u dětí před nástupem do školy, možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, výchovného vedení v rodině a vyvozeny pedagogicko - diagnostické postupy , význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli. Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci, diskuze.

Poruchy pozornost a soustředění jako důsledek ADHD, ADD

Seminář objasňuje příčiny a následky nepozornosti, hyperaktivity a impulzivity žáků ve škole. Poruchy souhrnně označované jako ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD (Attention Deficit Disorders) se projevují neschopností udržet pozornost při výuce, dokončovat úkoly, zapomnětlivostí v každodenních činnostech. Obsahem semináře je základní terminologie, diagnostické, reedukační a podpůrné formy systematické péče, optimální strategie ve výuce, možnosti spolupráce výchovných poradců a školních psychologů na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, smysl IVP (individuální vzdělávací plán) a význam pravidelných konzultací rodičů s učiteli. Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti pomoci, diskuze.

Specifické poruchy chování

Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, specifické poruchy chování, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami chování a poruchami chování bez symptomů hyperkinetického syndromu, vztah mezi specifickými poruchami chování a specifickými poruchami učení na bázi ADHD. Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPCH, platná legislativa, metody práce u dětí se SPCH, spolupráce rodiny. Postavení dítěte s ADHD ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Pedagogická diagnostika a depistáž dětí v základní škole učitelem, úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Prevence vzniku poruch chování u dětí s ADHD. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Deficity dílčích kognitivních funkcí a prevence vzniku SPU u dětí předškolního věku

Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, kognitivní funkce, dílčí funkce, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. Objasnění symptomatologie těchto poruch dílčích funkcí, kritéria pro diagnostiku na podezření vzniku SPU v MŠ, platná legislativa, metody práce u dětí s deficity v oblasti poznávacích funkcí v MŠ, spolupráce rodiny. Postavení dítěte s předpokladem vzniku SPU  v předškolní třídě MŠ a jeho příprava učitelem MŠ pro primární vzdělávání. Prevence vzniku poruch učení u dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Specifické poruchy učení u žáků ZŠ

Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, kognitivní funkce, dílčí funkce, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. Objasnění symptomatologie těchto poruch dílčích funkcí, kritéria pro diagnostiku na podezření vzniku SPU v MŠ, platná legislativa, metody práce u dětí s deficity v oblasti poznávacích funkcí v MŠ, spolupráce rodiny. Postavení dítěte s předpokladem vzniku SPU  v předškolní třídě MŠ a jeho příprava učitelem MŠ pro primární vzdělávání. Prevence vzniku poruch učení u dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Specifické poruchy učení u žáků SŠ

Včasná diagnostika a včasná intervence jako východiska pro práci s dítětem a s rodiči, na jejichž základě lze s dítětem účinně pracovat. Základní pojmy, specifické poruchy učení, ADHD, ADD, hyperkinetický syndrom, vztah mezi specifickými poruchami učení a syndromem školní neúspěšnosti. Objasnění symptomatologie těchto poruch, kritéria pro diagnostiku SPU, platná legislativa, metody práce u dětí se SPU, pravidelná spolupráce s rodinou žáka. Postavení dítěte se SPU ve škole a vztah učitele k takovémuto dítěti. Vývoj dítěte se SPU v průběhu školní docházky a dopad těchto poruch na školní úspěšnost a psychiku dítěte. Úprava klasifikace, tvorba individuálních vzdělávacích plánů. Reedukační činnost na střední škole u žáků se SPU. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Prevence logopedických vad a komunikačních poruch

Seminář je zaměřen na podporu znalostí a praktických dovedností pedagogů v oblasti logopedické prevence a náprav u dětí předškolního věku a mladšího školního věku.Témata VP: systém logopedické péče v ČR, dítě se specificky narušeným vývojem řeči, odborná terminologie vad řeči, spolupráce s rodiči a s odbornými pracovišti. Budou doporučeny pomůcky a příklady možných náprav. Závěrečná část programu je zaměřena na metodiku prevence dyslalie v mateřské škole a řečovou výchovu v základní škole – zkvalitnění sluchové percepce, nácviky správného dýchání, rytmizace, rozvoj motoriky artikulačních orgánů, hry zaměřené na prevenci a jejich propojení do kurikula MŠ.

Diagnostika a kompetence pedagoga v předškolním zařízení při diagnostikování dítěte předškolního věku

Seminář objasňuje problematiku diagnostiky dítěte předškolního věku. Obsahem semináře je základní terminologie, koncepce péče o dítě předškolního věku, diagnostika a diferenciální diagnostika s přihlédnutím ke kompetencím předškolního pedagoga, obsah vyšetření, sledované položky, reedukační a podpůrné formy systematické péče, možnosti spolupráce na základě doporučení pedagogicko-psychologickými poradnami, smysl IVP (individuální vzdělávací plán). Rozbor příkladů z praxe, optimální možnosti reedukace, diskuze.

Pedagogická diagnostika dítěte v MŠ

Náplní semináře je seznámit pedagogy předškolních zařízení s možnostmi pedagogické diagnostiky dítěte v mateřské škole. Seminář se zaměřuje na proces pedagogické diagnostiky obecně a na metody pedagogické diagnostiky, s důrazem na vedení dokumentace při procesu diagnostikování dítěte. V druhé části semináře jsou pedagogové proškoleni v jednotlivých diagnostických metodách, které jsou v jejich kompetenci. Jedná se o pozorování, rozhovor a jeho vedení, dotazník, analýzu spontánní hry, kresbu, oregonskou metodu, orientační test školní zralosti. Seminář nahlíží na pedagogickou diagnostiku komplexně a zdůrazňuje nutnost dobře provedené diagnostiky učitelem jako hlavního vodítka pro diagnostikování a případné vydání diagnózy odborným pracovištěm.

Pedagogická diagnostika dítěte na ZŠ

Včasná diagnostika a dobře provedená diagnostika žáka učitelem ve škole je základem, že žák nebude ohrožen syndromem školní neúspěšnosti. Seminář je zaměřen na diagnostikování jednotlivých oblastí, které jsou důležité pro dobré zvládnutí školních vědomostí a ovlivňují kvalitní osvojení učiva žákem. Bude se hlavně jednat o metody diagnostiky, které jsou v kompetenci učitele základní školy – pozorování, analýza žákovských činností a jejich produktů. Explorační metody – rozhovor, dotazník, didaktický test. Diskuse a rozbor příkladů.

Jak vytvořit funkční IVP se zapojením všech účastníků

Seminář se zabývá IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem, co se podílejí na výchovně vzdělávacím procesu daného žáka. Součástí semináře je i porovnání IVP v České republice a v zahraničí. Dále se zabývá právním rámcem – vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení rizikového chování žáků, č.j. MSMT-43301/2013, teoretickým základem tvorby IVP a poslední část semináře je praktický výcvik. V něm si pedagogové vytvoří IVP na konkrétní zadání. Rozdíl mezi IVP a IVyP. Předpokladem k účasti na tomto semináři je znalost metod pedagogické diagnostiky v rozsahu vysokoškolského studia pedagogického směru.

Hodnocení žáků ve výchovně vzdělávacím procesu

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. V semináři se lektor zabývá funkcí hodnocení, formami hodnocení. Zaměřuje se na komplexní hodnocení a sebehodnocení. Vyzdvihuje rozdíl mezi hodnocením vertikálním a horizontální, mezi kriteriálním a individuálním. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jek rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích dětí. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků se SPU, SPCH

velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. V semináři se lektor zabývá funkcí hodnocení, formami hodnocení. Zaměřuje se na komplexní hodnocení a sebehodnocení. Vyzdvihuje rozdíl mezi hodnocením vertikálním a horizontální, mezi kriteriálním a individuálním. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jek rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích dětí. Důraz je kladený na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u dětí se SPU, SPCH, případně u dětí integrovaných. Lektor prakticky ukazuje využití vyhlášky 72 a 73 v praxi, zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení. Vysvětluje, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s  přihlédnutím ke specifičnosti postižení dítěte. V rámci semináře je zmiňováno horizontální a vertikální způsob hodnocení, sebehodnocení, individuální hodnocení, kriteriální hodnocení a normativní hodnocení s přihlédnutím ke školní praxi a zároveň způsoby, jak tyto typy hodnocení vysvětlit rodičům žáků. Diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Zapojme rodiče do výchovně vzdělávacího procesu

Vzdělávací program je zaměřen na pomoc učitelům a ředitelům tak, aby byl absolvent kurzu schopen zapojit rodiče do dění ve třídě a učinit je spoluodpovědnými za stav třídy a stav školy. Je kladen velký důraz na vytvoření třídy jako kolektivu, kde složky učitel a žák mají stejnou, tedy 100% zodpovědnost za dění ve třídě. Učitelé se seznámí s metodikami a aktivitami, které jsou využitelné pro zapojení rodičů do školního procesu. Osvojí si základy a pravidla při jednání s rodičem. V praktické části lektor představuje práci se třídou a rodinou od jejího vzniku, tedy od 1. ročníku až po 9. ročník. Učitelé si v této praktické části osvojí přímé metodiky, postupy a nápady, jak kontinentálně zapojit rodiče do chodu třídy s důrazem na prevenci nežádoucích jevů.

Práce s žáky cizinci v předškolním zařízení

Obsahem semináře je problematika dětí cizinců v českém předškolním vzdělávání, jejich výuka českého jazyka, spolupráce s rodiči cizinci a způsoby překonávání jazykových bariér.Seminář je zaměřen k jazykovému rozvoji a přípravě dětí cizinců pro vstup do základního školství.

Práce s žáky cizinci

Obsahem semináře je problematika dětí cizinců v českém vzdělávání, jejich výuka českého jazyka, spolupráce s rodiči cizinci a způsoby překonávání jazykových bariér. Zároveň se lektor zabývá postavením žáka cizince ve skupině jazykově homogenní třídy a dopadem tohoto vstupu na psychiku dítěte. Nedílnou součástí semináře je právní rámec vzdělávání dětí cizinců a praktické příklady pomoci školám při vzdělávání těchto dětí. Lektor se po celou dobu semináře zaměřuje na inkluzi dítěte cizince do školního prostředí.

Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu

Vzdělávací program přispívá k systematické práci učitele v oblasti využívání sociometrických metod ve školní praxi. Je rozdělen na čtyři moduly po dvou hodinách. 1. Teoretická východiska a pojmy, 2. Základní sociometrické nástroje, 3. Tvorba a práce s vlastním sociometrickým testem, 4. Vytvoření metodických postupů s využitím sociometrických technik. V první části se pedagogové seznámí se základními pojmy v oblasti sociometrických šetření a jeho využití v pedagogické praxi. Druhá část je zaměřena na teoretické a praktické seznámení se sociometrickými testy, které může pedagog využít ve školní práci. Jedná se o testy zaměřené na klima třídy, na klima školy, o testy potřebné ke zlepšení klimatu třídy a školy. Třetí modul je zaměřen na to, aby učitelé byli schopni si udělat své vlastní sociometrické šetření zaměřené na hodnocení žáky své výuky, metod, přístupy tak, aby tento test sloužil učiteli jako východisko ke zkvalitnění jeho pedagogického působení na danou skupinu. Čtvrtý modul navazuje na třetí modul a učitelé se zde seznámí jak pracovat s testy, které jsou nutné pro budoucí zkvalitnění školního klimatu. Vytvoří si na základě těchto znalostí konkrétní plán práce se třídou.

Školní třída a její patologie

Seminář se zabývá specifičností školních tříd, postavením jedince ve školní třídě, rolí učitele ve školní třídě. Nabízí komplexní pohled na školní třídu jako specifickou mikrosocietu se zvláštním postavením žáka a učitele. Zároveň zdůrazňuje vliv rodiny při práci se třídou a spolupráci s rodinou jednotlivých žáků. Důraz je kladen na typy sociálně patologického jednání ve třídě, hlavně na třídu stiženou školní anorexií. Nedílnou součástí semináře jsou metody, techniky a formy práce s patologickou třídou.

Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu

Obsahem vzdělávacího programu je školní řád jako na základní kámen pravidel ve škole, který je často opomíjen a nedostatečně využíván. Lektor se zaměřuje na následující oblasti: Cíl školního řádu. Každý školní řád musí vycházet z platné legislativy a pomáhá k tvorbě bezpečného prostředí ve škole. Struktura školního řádu. Zde se lektor zabývá cíli jednotlivých skupin účastných výchovně vzdělávacího procesu, jejich potřebami a povinnostmi. Třetí oblast je zaměřena na jednotlivé tvůrce školního řádu, kdy školní řád nemůže vzniknout bez vzájemné spolupráce učitelů, žáků a rodičů. Pedagogové si osvojí možnosti zapojení těchto složek do tvorby školního řádu. Výstupem z programu je tvorba školního řádu pro imaginární, resp. konkrétní školu a diskuse účastníků.

Tvoříme školní řád

Seminář navazuje na Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu. Obsahem semináře je práce na konkrétní koncepci školy tak, aby vznikl funkční objekt, kde jsou zapojeny všechny tři složky účastné na školním vzdělávacím a výchovném procesu. Každý z účastníků se pokusí sestavit postup, jak může vytvořit školní řád a pokusí se ho sestavit. Nad školním řádem každého z účastníků bude probíhat diskuze a bude se připomínkovat. Výstupem bude metodika tvorby školního řádu s konkrétními příklady.

Autonomní třída – spolupráce učitele a žáka

Vzdělávací program je zaměřen na pomoc učitelům tak, aby byl absolvent kurzu schopen vytvořit a vést autonomní třídu, tedy třídu se 100% odpovědností žáků i učitele. Učitelé se seznámí se výukovými formami, metodikami, aktivitami, které jsou využitelné pro tvorbu autonomního kolektivu.

Program je rozdělen do 5 bloků:

  • Vyučování jako láskyplná činnost,
  • Vyučování jako činnost,
  • která vede k přeměně,
  • Tajemství štěstí a úspěchu,
  • Třída jako společenství, Společenství jako třída.

Každý blok doprovází aktivity a pracovní listy určené žákům, které vedou k tvorbě kvalitního kolektivu. V modelových situacích si osvojí postupy, které je možno aktuálně aplikovat u žáků.

Hry a činnosti pro prevence agrese a agresivity u dětí MŠ

Seminář navazuje na teorii agrese a agresivity a nabízí učitelkám předškolních zařízení výcvik v celoročním projektu, který umožňuje zkvalitnění interpersonálních vztahů v předškolní třídě. Seminář obsahuje teoretický základ agrese a agresivity se zdůrazněním na prevenci v MŠ a k jakým výchovně vzdělávacím cílům v souladu s RVP vede projekt. V další části se lektor zaměřuje na výcvik v metodice. Ta je rozdělena do čtyř částí, podle kompetencí nutných pro žáky MŠ (kamarádství, citlivé jednání, součinnost, přívětivost). V metodice jsou podrobně probírány aktivity (u každého oddílu je jich 12), které mohou zlepšit chování dětí v MŠ a zároveň seminář zmiňuje možnosti zařazení do výchovně vzdělávacího procesu v MŠ. Nedílnou součástí semináře je způsob zapojení rodičů.

Jak nevyhořet v pedagogické profesi

Cílem semináře je teoreticky i prakticky seznámit pedagogy s novými možnostmi v oblasti psychohygieny. Na základě rozboru konkrétních situací z vlastní praxe si účastníci prohloubí schopnosti a dovednosti při zvládání stresových situací a pracovní zátěže, které mohou vést k pocitu vyhoření. Seminář probíhá interaktivní formou - diskuze, modelové situace.

Jak plánovat a rozhodovat v pedagogické profesi

Obsahem vzdělávacího programu jsou praktické metody a základní principy, které usnadní plánování a rozhodování managementu škol v jejich každodenní práci. Program je rozdělen do témat, která na sebe volně navazují: Sebepoznání jako východisko pro rozhodování a plánování, Principy rozhodování, Rozhodování pod tlakem (času, skupiny, …), Hodnoty a rozhodování, Vlivy charakteru osobnosti na rozhodování, Výběr cílů a jak jich dosáhnout, Plánování a rozhodování, Vztahy mezi "důležité" a "naléhavé", Plánování s pomocníky, Delegování – výhody a nevýhody, Stres a psychohygiena, Myšlenkové mapy. Na závěr programu bude probíhat diskuse, která umožní účastníkům prokonzultovat nově získané poznatky, metody a principy plánování a rozhodování.

Jak komunikovat ve školním prostředí

Program semináře je zaměřen na osvojení principů a strategií efektivní komunikace a získaní informace o efektivních metodách a formách práce, které vedou k respektování odlišných představ, názorů, myšlenek a zodpovědnosti v komunikaci. Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem zlepšení manažerských dovedností každého učitele.

Krizová komunikace ve školním prostředí

Pedagogičtí pracovníci se mohou dostat do situace, která vyžaduje rychlé a neodkladné řešení. Někdo v jejich okolí potřebuje pomoci v situaci, kterou vyhodnocuje jako krizovou. Těchto situací může být celá škála od obavy přinést domů špatnou známku, přes osobní nebo zdravotní problémy až např. po úmrtí. Lidé si nejsou v těchto situacích jistí, jak postupovat, jakým způsobem komunikovat, případně jakou další pomoc nabídnout. V semináři se budeme zabývat rozpoznáním krizových situací a naučíme se vhodně komunikovat s člověkem v krizové situaci. Dále se seznámíme s možnostmi další pomoci a podpory lidem v krizi. Nedílnou součástí semináře jsou také konzultace a diskuze k danému tématu.

Konflikt ve škole

Program semináře je zaměřen na osvojení principů zvládání jednání s rodiči v konfliktních situacích. Jedná se o praktický, zážitkový seminář, vedený formou zážitkových výukových metod s cílem posílit vyjednavačské umění v komunikačních dovedností každého učitele. Program je sestaven z aktivit, které si účastníci sami vyzkouší. V průběhu semináře bude účastníkům poskytnut dostatečný prostor pro diskusi a reflexi jednotlivých činností.

Jak být asertivní

Program semináře volně je zaměřen na osvojení principů asertivního jednání s rodiči. Je určen všem učitelům, kterým není lhostejný způsob mezilidské komunikace a rádi by snížili pravděpodobnost vzniku konfliktů, nedorozumění a účinněji se bránili manipulaci. Asertivita není vnímána jako sebeprosazení se na úkor druhého, ale jako účinný způsob dosahování cíle přiměřeným a přijatelným způsobem pro všechny zúčastněné. Seminář vyžaduje aktivní účast a využívá diskusních a simulačních technik, které umožňují nácvik žádoucích komunikačních dovedností v bezpečných podmínkách na základě vlastního prožitku.

detail