Lektorská činnost v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pedagogy

Všechny nabízené programy pro další vzdělávání pedagogických pracovníků jsou akreditované u MŠMT.

Instituce: Mgr. Marika Kropíková, sídlem Sezimovská 531, 391 56 Tábor, Č.j.: MSMT – 109/2021-1.

 

Nabídka akreditovaných programů:

 • Dítě a mladistvý v sektě
 • Divácké násilí jako počátek kriminálního chování mládeže
 • Extremistické a xenofobní chování mládeže
 • Jak zvládat agresi ve školním prostředí
 • Kázeň ve škole a školním prostředí
 • Kyberšikana, zraňování, které není vidět na těle
 • Látkové závislosti a jejich prevence
 • Návyková rizika a jejich prevence
 • Novodobý fenomén – agrese na základní škole
 • Rizikové chování u dětí a mládeže
 • Sociálně patologické jevy ve školní třídě
 • Šikana jako důsledek narušení vztahů v dětské skupině
 • Týrané a zanedbávané dítě ve škole
 • Jak vytvořit funkční IVP se zapojením všech účastníků
 • Pedagogická diagnostika dítěte na ZŠ
 • Poruchy pozornosti a jejich dopad na školní úspěšnost
 • Poruchy pozornosti a soustředění jako důsledek ADD, ADFHD ve školní práci
 • Poruchy pozornosti u dítěte v předškolním vzdělávání a možnosti zvládání těchto poruch
 • Práce s žáky – cizinci
 • Prevence logopedických vad a komunikačních poruch
 • Specifické poruchy chování
 • Specifické poruchy u žáků základní školy
 • Specifické poruchy učení u žáků střední školy
 • Specifické poruchy učení u žáků ZŠ
 • Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků se SPU, SPCH
 • Hodnocení žáků ve výchovně vzdělávacím procesu
 • Klíčové kompetence v edukačním procesu
 • Pravidla hodnocení a jejich zavedení do praxe
 • Sebehodnocení jako jedna ze stěžejních dovednosti žáka
 • Autonomní třída – spolupráce učitele a žáka
 • Klima školní třídy
 • Klima školy
 • Postavení žáka ve školní třídě
 • Školní třída a její patologie
 • Školní třída jako sociální skupina
 • Využití sociometrických metod ke zkvalitnění třídního kolektivu
 • Jak komunikovat ve školním prostředí
 • Jak nevyhořet v pedagogické profesi
 • Jak plánovat a rozhodovat v pedagogické profesi
 • Konflikt ve škole
 • Krizová komunikace ve školním prostředí Jak být asertivní
 • Zapojme rodiče do výchovně vzdělávacího procesu
 • Metody a formy pedagogické práce
 • Organizace distančního vzdělávání
 • Práva a povinnosti všech účastníků výchovně vzdělávacího procesu
 • Školní řád jako ochrana účastníků výchovně vzdělávacího procesu
 • Tvoříme školní řád

 

detail