Lektorská činnost pro oblast společného vzdělávání

Společné vzdělávání – nabídka DVPP

Lektor je certifikovaný MŠMT pro oblast společného vzdělávání a má oprávnění MŠMT k výkonu lektorské a konzultační činnosti pro společné vzdělávání a RVP ZV.

Všechny programy jsou akreditované u MŠMT.

 

Nabídka akreditovaných programů:

 • Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1.stupně podpůrných opatření v předškolním vzdělávání
 • Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1.stupně podpůrného opatření
 • Plán pedagogické podpory s žákem, studentem střední školy v rámci 1.stupně podpůrného opatření
 • Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření
 • Individuální vzdělávací plán na ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření
 • Individuální vzdělávací plán pro žáka na střední škole jako jeden z druhů podpůrných opatření
 • Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání
 • Podpůrná opatření u žáků základní školy
 • Podpůrná opatření u žáků, studentů středních škol
 • Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP
 • RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání
 • Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků s SVP
 • Hodnocení žáků se SVP
 • Spolupráce učitele a asistenta pedagoga
 • Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
 • Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
 • Vzdělávání žáků podle §16 odstavec 9 Školského zákona
 • První stupeň podpůrných opatření
 • Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření
 • Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení v aktualizovaném znění
 • Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání pro základní školy
 • Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání na středních školách
detail