Lektorská činnost pro oblast společného vzdělávání

Společné vzdělávání – nabídka DVPP

Lektor je certifikovaný MŠMT pro oblast společného vzdělávání a má oprávnění MŠMT k výkonu lektorské a konzultační činnosti pro společné vzdělávání a RVP ZV.

Všechny programy jsou akreditované u MŠMT.

 

Nabídka akreditovaných programů s krátkou anotací:

Plán pedagogické podpory s dítětem v rámci 1.stupně podpůrných opatření v předškolním vzdělávání

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se na podpůrná opatření 1.stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona, vyhláška 27/2016.
Program specifikuje podpůrná opatření 1.stupně dle vyhlášky 27/2016.  Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte v předškolním zařízení, které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště. Plán stručně popisuje, kde má dítě výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s dítětem, do organizace vzdělávání a hodnocení, s důrazem na specifičnost vzdělávání v předškolním zařízení. Lektor klade důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory v posledním ročníku předškolního zařízení na základě platných RVP pro předškolní vzdělávání a legislativního rámce.

Plán pedagogické podpory s žákem na základní škole v rámci 1.stupně podpůrného opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a na podpůrná opatření 1.stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona, hlavně z vyhlášky 27/2016.
Program specifikuje podpůrná opatření 1.stupně dle vyhlášky 27/2016. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka na základní škole které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště. Plán stručně popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení, vše s důrazem na specifičnost výchovně vzdělávacího procesu na základní škole. Lektor klade důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory jako první instance pedagogické práce s žákem s obtížemi ve výchovně vzdělávacím procesu na základě platného RVP ZV a legislativního rámce (vyhlášky).

Plán pedagogické podpory s žákem, studentem střední školy v rámci 1.stupně podpůrného opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a na podpůrná opatření 1.stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016.
Program specifikuje podpůrná opatření 1.stupně. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, studenta  v rámci středoškolského studia které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště. Plán stručně popisuje, kde má žák, student výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, studentem, do organizace vzdělávání a hodnocení, vše s důrazem na specifičnost vzdělávání na střední škole. Lektor klade důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory jako první instance pedagogické práce s žákem, studentem  s obtížemi ve výchovně vzdělávacím procesu na základě platné vyhlášky a RVP SŠ.

Individuální vzdělávací plán v předškolním vzdělávání jako jeden z druhů podpůrných opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se na tvorbu a využití Individuálního vzdělávacího plánu v předškolním vzdělávání s důrazem na tvorbu IVP v posledním ročníku MŠ, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona (vyhláška č. 27/2016).
Program specifikuje IVP pro žáka v MŠ z pohledu novely Školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP u dítěte v MŠ jako závazným pracovním materiálem vyplývajícím z doporučení ŠPZ, který slouží všem účastníkům výchovně vzdělávacího procesu.  Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání dítěte, organizaci vyučování,  které pedagogové využívají  na základě  doporučení odborného pracoviště (PPP,SPC).  IVP popisuje, kde má dítě výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp. s pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s dítětem, do organizace vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání v MŠ. Zároveň IVP popisuje, jakým způsobem, pokud je doporučeno odborným pracovištěm (PPP, SPC),  změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání v rámci RVP pro předškolní vzdělávání.

Individuální vzdělávací plán na ZŠ jako jeden z druhů podpůrných opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se na tvorbu a využití Individuálního vzdělávacího plánu na základní škole, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016.
Program specifikuje IVP pro žáka na ZŠ z pohledu novely Školského zákona, vyhlášky 27/2016 a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, kompenzační pomůcky, spciální pomůcky a učebnice, úpravy obsahu a výstupů ŠVP, které pedagogové využívají  na základě  doporučení odborného pracoviště. IVP popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp.pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení žáka s uplatněním SIR,, zavádění předmětů speciálně pedagogické péče, personální zajištění apod. Zároveň IVP popisuje jakým způsobem, pokud je doporučeno školským poradenským zařízením, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání RVP ZV.

Individuální vzdělávací plán pro žáka na střední škole jako jeden z druhů podpůrných opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se na tvorbu a využití Individuálního vzdělávacího plánu na střední škole, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona a vyhláškou 27/2016.
Program specifikuje IVP pro žáka, studenta   střední školy z pohledu novely Školského zákona a platných legislativních norem. Zabývá se IVP jako závazným pracovním materiálem, který slouží všem účastníkům výchovně vzdělávacího procesu. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka, studenta, které pedagogové využívají  na základě  doporučení odborného pracoviště (PPP,SPC). IVP popisuje, kde má žák, student výukové nebo výchovné obtíže související s etiologií vzniku a s lékařskou, resp.pedagogickou diagnózou, s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, studentem,  do organizace vzdělávání a hodnocení žáka, studenta. Zároveň IVP popisuje jakým způsobem, pokud je doporučeno ŠPZ, změnit nebo upravit obsah a výstupy ze vzdělávání, specifika maturitních a závěrečných zkoušek pro dítě s IVP.

Podpůrná opatření v předškolním vzdělávání

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášku  27/2016.
Seminář podrobně rozebírá členění  podpůrných opatření  a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření (plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujícíh podporu). Dále je nedílnou součástí obsahu postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně. Velmi podrobně jsou rozebírány zpráva,, doporučení a revize. V druhé části semináře se lektor zaměřuje na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření. (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost podpůrných opatření 2.-5.stupně.  Zároveň je v semináři sdělován způsob hodnocení a sebehodnocení.  Nedílnou součástí semináře je diskuze a reflexe účastníků. Seminář je specifikován pro předškolní zařízení.

Podpůrná opatření u žáků základní školy

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb.,  zaměřuje se hlavně na §19 novely Školského zákona a s ním související vyhlášku 27/2016 a RVP ZV.
Seminář podrobně rozebírá jednotlivé stupně  podpůrných opatření  a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření ( plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujícíh podporu atd.). Dále je nedílnou součástí obsahu postup školy v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně podpůrných opatření. Velmi podrobně jsou rozebírány zpráva, doporučení a revise V druhé části semináře se lektor zaměřuje na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření. (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Zároveň je v průběhu semináře sdělován způsob hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření.  Nedílnou součástí semináře je diskuze a reflexe účastníků. Seminář je specifikován pro základní vzdělávání.

Podpůrná opatření u žáků, studentů středních škol

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se hlavně na §19 novely Školského zákona a s ním související vyhlášku 27/2016.
Seminář rozebírá jednotlivé stupně  podpůrných opatření  a specifika jednotlivých stupňů podpůrných opatření ( plán pedagogické podpory, individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujících podporu atd.). Dále je nedílnou součástí obsahu semináře postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření 1.stupně a 2.-5.stupně podpůrných opatření. Velmi podrobně jsou rozebírány zpráva, doporučení a revize. V druhé části semináře se lektor zaměřuje na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření. (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Zároveň je součástí semináře  způsob hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření. Účastníci semináře mají možnost diskuze a reflexe. Seminář je specifikován pro střední školy.

Podpůrná opatření a s nimi související změny v RVP

Program se zabývá podpůrnými opatřeními ve škole podle vyhlášky 27/2016 a na základě novely Školského zákona a vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků a je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami. Obsah semináře je rozdělen do dvou osmi hodinových modulů. Součástí každého modulu je diskuse o možných reálných situacích, které se mohou v rámci vzdělávání objevit.

1. MODUL – Podpůrná opatření – (8 hod.)

2. MODUL – RVP a změny úprav ŠVP pro školy – ( 8 hod.)

RVP a změny úprav ŠVP v rámci inkluzivního vzdělávání

Program se zabývá změnami v ŠVP ve škole podle vyhlášky 27/2016 a na základě novely Školského zákona a s tím související změnou RVP ZV a vychází z priorit MŠMT k systémové podpoře společného vzdělávání žáků a je zaměřen na práci s žáky s různými stupni podpůrných opatření a práci s žáky s odlišnými kulturními a životními podmínkami a na způsoby úprav ŠVP v rámci podpůrných opatření.

Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků s SVP

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. Seminář je rozdělen na dva moduly.
Modul I. je určen všem pedagogům , kteří chtějí posílit svou dovednost v hodnocení žáků a rozhodli se získat nové podněty pro pojetí hodnocení jako procesní cesty vedoucí k celkovému rozvoji žáka – žákům dává informace o nich samých, o jejich úspěších a neúspěších, je vodítkem a ukazatelem, kam mají nasměrovat svou pozornost a píli. A právě proto by hodnotící dovednost učitele měla obsáhnout i jiné aspekty, než na jaký je on (i jeho žáci) zvyklý. Cílem interaktivního semináře je pomoci účastníkům při tvorbě hodnotících kritérií, které vedou ke správnému pochopení evaluačního procesu v současné škole.
Modul II. je zaměřen na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných a zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení. Vysvětluje, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s  přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jek rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích u žáka. Součástí modulu je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Hodnocení žáků se SVP

Hodnocení žáků ve vyučování je nezbytná součást výchovně vzdělávacího procesu a je velmi složitá. Dotýká se všech účastníků tohoto procesu. Seminář vychází z novely Školského zákona, z vyhlášky 27/2016, z aktuálních změn RVP. Je zaměřen na specifičnost hodnocení výchovného a vzdělávacího procesu u žáků se SPU, SPCH, případně u žáků integrovaných a zároveň vyzdvihuje propojení závěrů speciálně pedagogické diagnostiky a individuálního hodnocení. Vysvětluje, jak je důležitý závěr pedagogické diagnostiky odborného školského pracoviště, z něj vycházející cíl vzdělávání a jeho zhodnocení s  přihlédnutím ke specifičnosti postižení žáka. Obsahem semináře je i jak vysvětlit rodičům hodnocení a jek rodiče informovat o pokrocích nebo nedostatcích u žáka. Součástí modulu je diskuse a rozbor příkladů z praxe.

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Program je zaměřený na spolupráci mezi učiteli a asistentem pedagoga a vychází z  novely zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky 27/2016, ze zákona o pedagogických pracovnících. Obsahem semináře je legislativní rámec ve smyslu kompetencí asistenta pedagoga přiřazenému ke třídě a přiřazenému k žákovi v dané třídě v rámci podpůrných opatření. Zároveň se lector v průběhu  semináře zmiňuje o kompetencích jednotlivých pedagogů, kteří spolupracují s asistentem pedagoga. Nedílnou součástí semináře jsou konkrétní způsoby spolupráce mezi vyučujícími v dané třídě a asistentem pedagoga. Lektor se zmiňuje i o rizicích, která mohou vystat během spolupráce.

Vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami

Program je zaměřený na vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami (chudoba, etnická příslušnost, postavení azylanta, cizinci) tak, jak je tato problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních souvisejících právních předpisech (Úmluva o právech dítěte). Zároveň se lektor během semináře věnuje problematice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků.

Vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných

Program je zaměřený na vzdělávání žáků  nadaných a mimořádně nadaných  tak, jak je tato problematika definována v novele školského zákona, vyhlášce 27/2016 a ostatních souvisejících právních předpisech (Úmluva o právech dítěte). Zároveň se lektor během semináře věnuje problematice vzdělávání této skupiny žáků ve smyslu nutnosti úpravy organizace a průběhu vzdělávání těchto žáků. Jmenovitě se jedná o možnost vzniku skupin, kde se vzdělávají nadaní nebo mimořádně nadaní žáci, o IVP mimořádně nadaného žáka, o přeřazení do vyššího ročníku.

Vzdělávání žáků podle §16 odstavec 9 Školského zákona

Program je zaměřený na vzdělávání žáků  uvedených v §16 odstavec 9 Školského zákona a na legislativní rámec vyhlášky 27/2016 § 19 - §26. Obsahem semináře jsou pravidla vzdělávání těchto žáků ve škole, třídě, oddělení nebo studijní skupině, zařazování žáků do školy, třídy, oddělení nebo studijní skupiny zřízené podle §16 odst. 9 zákona, způsoby převedení žáků do vzdělávacího programu základní školy speciální, organizace vzdělávání těchto žáků a počty žáků. Nedílnou součástí semináře jsou způsoby spolupráce s ŠPZ, rodiči, zákonnými zástupci. Lektor se také věnuje úpravám  RVP, zohledněním těchto aktualizací do ŠVP a  tvorbou IVP pro tyto žáky.

První stupeň podpůrných opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb. a na podpůrná opatření 1.stupně, zároveň vychází z platných legislativních norem souvisejících s novelou Školského zákona a  z vyhlášky 27/2016.
Program specifikuje podpůrné opatření 1.stupně dle vyhlášky 27/2016. Jedná se především o úpravu metod výuky, didaktické postupy a úpravy ve vzdělávání žáka na základní škole které mohou pedagogové využít bez doporučení odborného pracoviště. Plán stručně popisuje, kde má žák výukové nebo výchovné obtíže související s poskytováním vzdělávání, co se v postupech dá změnit a jak se tyto změny v pedagogických postupech promítnou do metod práce s žákem, do organizace vzdělávání a hodnocení, vše s důrazem na průběh výchovně vzdělávacího procesu na základní škole. Lektor klade důraz na specifičnost tvorby a využití plánu pedagogické podpory jako první instance pedagogické práce s žákem s obtížemi ve výchovně vzdělávacím procesu na základě platného RVP ZV a legislativního rámce (vyhlášky).
V rámci kurzu je poskytnut teoretický základ vyplývající z legislativy a způsob tvorby plánu pedagogické podpory. Lektor ukazuje, jak provádět základní pedagogickou diagnostiku, jak s ní dále pracovat a její praktické využití v rámci výchovně vzdělávacího procesu a při tvorbě plánu pedagogické podpory a zavádění 1.stupně PO.  Zároveň je zde zmíněná možnost zapojení rodičů, zákonných zástupců  při tvorbě a naplňování plánu pedagogické podpory a aktivní zapojení žáka v rámci jeho možností s ohledem na jeho sociální status, životní a kulturní podmínky. Nedílnou součástí jsou způsoby spolupráce pedagogů při tvorbě PLPP, při zavádění opatření 1.stupně a PO a jeho vyhodnocení  a vymezení kompetencí jednotlivých pracovníků ve škole.

Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření

Program je zaměřený na novelu zákona č. 561/2004 Sb., a zaměřuje se hlavně na §19 novely Školského zákona a s ním související vyhlášku 27/2016, a RVP ZV.
Seminář podrobně rozebírá jednotlivé stupně  podpůrných opatření  a specifika jednotlivých stupnňů podpůrných opatření (individuální vzdělávací plán, asistent pedagoga, působení dalších osob poskytujícíh podporu atd.). Dále je nedílnou součástí obsahu semináře postup v souvislosti s poskytováním podpůrných opatření  2.-5.stupně. Velmi podrobně jsou rozebírány zpráva, doporučení a revize. V druhé části semináře se lektor zaměřuje na členění podpůrných opatření, základní pravidla pro uplatňování podpůrných opatření. (metody, formy, učebnice, pomůcky, kompenzační pomůcky apod.) a normovanou finanční náročnost. Zároveň je v semináři sdělován způsob hodnocení a sebehodnocení v rámci podpůrných opatření.  Další část semináře je zaměřena na úpravu obsahu a výstupů vzdělávání v ŠVP, IVP vyplývající z akutalitace RVP ZV. Nedílnou součástí semináře je diskuze a reflexe účastníků.

Školská legislativa týkající se společného vzdělávání v předškolním zařízení v aktualizovaném znění

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání v předškolním zařízení.  Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 v předškolním vzdělávání. Dále se lektor zabývá způsobem poskytování poradenských služeb v mateřských školách  z pohledu legislativního rámce platného od 1.9.2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti.

Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání pro základní školy

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání na základní škole.  Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 v základním vzdělávání. Dále se lektor zabývá způsobem poskytování poradenských služeb na základních školách  z pohledu legislativního rámce platného od 1.9.2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti. Úpravy v RVP ZV.

 

Školská legislativa v aktuálním znění týkající se společného vzdělávání na středních školách

Obsahem vzdělávacího programu je školská legislativa vztahující se k inkluzivnímu vzdělávání v předškolním zařízení.  Seminář je veden formou přednášky s využitím prezentace, rozborem jednotlivých kazuistik, zodpovídáním modelových otázek a diskuze s účastníky.
Obsahem semináře je právní úprava vzdělávání dětí, žáků a studentů v intencích legislativního rámce, podle novely Školského zákona a vyhlášky č.27/2016 v předškolním vzdělávání. Dále se lektor zabývá způsobem poskytování poradenských služeb v mateřských školách  z pohledu legislativního rámce platného od 1.9.2016. Důraz je kladen na povinnost škol v kontextu sociálně právní ochrany dětí a mládeže, spolupráci rodiči, na jejich práva a povinnosti, na spolupráci s odbornými pracovišti.

 

detail