Primární prevence pro třídní kolektivy a školy

Programy prevence jsou zaměřeny na žákovské skupiny a třídní kolektivy. Vždy zohledňují věk a jeho specifičnost, jsou realizovány v prostorách školy nebo na místech školou určených.

Cíle programů:

 • Základní informace o daném tématu.
 • Nácvik sociálních dovedností vedoucích k zamezení vzniku rizikového chování
 • Podpora žádoucích vzorců chování
 • Propojení teorie a praxe

Programy primární prevence jsou vedené na základě konkrétního požadavku školy.

Zaměření programů:

 • Prevence extremismu, radikalismu a xenofobie
 • Nebezpečí sekt a subkulutur
 • Prevence rizikového a antisociálního chování
 • Prevence zneužívání návykových látek včetně alkoholu a nikotinu
 • Prevence kybrešikany a bezpečné chování na sociálních sítích
 • Agresivní chován í a šikana
 • Prevence rizikového sexuálního chování
 • Prevence poruch příjmu potravy
 • Právní vědomí dětí a mládeže
 • Prevence komunikačních poruch
 • Program START
detail